Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor de bezoekers van de website www.connactief.nl De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn via deze website. Onze organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van onze organisatie. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de website van onze organisatie, van de merknamen en de logo’s, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze organisatie verkrijgen.

Hyperlink naar onze website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van onze organisatie. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de onze organisatie en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door onze organisatie.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de website links bevat van onze organisatie naar sites beheerd door derden, worden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Onze organisatie controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert niet automatisch een samenwerkingsverband tussen onze organisatie en de derde partij, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Aansprakelijkheid 

Onze organisatie neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct is. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan onze organisatie daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Onze organisatie gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie voor de producten of diensten die op of via de website aangeboden wordt.

Connactief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen is. Onze organisatie oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Onze organisatie wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze informatie. Onze organisatie kan daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

Deze website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt onze organisatie zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Onze organisatie zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan onze organisatie zijn verstrekt. Ook zal onze organisatie zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken. Zie voor een uitgebreide toelichting hieromtrent de privacyverklaring op deze website.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube of Vimeo. Zie voor een uitgebreide toelichting hieromtrent de privacyverklaring op deze website.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site www.connactief.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.